Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/43
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562Úvod

__________________________________________________________stiahni si Skladačku o škole

__________________________________________________________stiahni si vyhlásenie na 2% z dane

NOVÉ

27. marec 2015 bol takmer obyčajný piatkový deň. Niektorí študenti však

nasmerovali svoje kroky do budovy Galantského osvetového strediska, kde

sa konala súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Priaznivci tohto

slovesného umenia poznajú súťaž pod názvom „Čaro  slova“.

Študentky prvého ročníka -  Karin Struhárová, Tereza Valovičová a Barbora

Beniánová  - reprezentovali naše gymnázium v tejto súťaži. Zodpovedne sa

na ňu pripravili a ich námaha nebola márna. Porota ocenila ich výkony nasledovne:

Karin Struhárová získala 1. miesto v prednese prózy a bude reprezentovať

našu školu na krajskom kole súťaže „Hollého pamätník“,  ktoré sa bude

konať 29. apríla 2015 v Trnave.

Tereza Valovičová získala 2. miesto v prednese poézie.

Študentkám srdečne gratulujeme a želáme im veľa ďalších úspechov.

 

Štúrov Zvolen

Rok 2015 sa nesie v znamení výročia 200. narodenia Ľudovíta Štúra. Naša

škola si výročie pripomenula aj súťažou v rétorike, ktorá  nesie meno po

našom slávnom jazykovedcovi, novinárovi a politikovi. Lukáš Luknár si

pripravil rečnícky prejav na tému „Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú

veci“. Odbornú porotu upútal nielen prednesom prejavu, ale aj peknými

myšlienkami a vystupovaním.

Lukáš bude reprezentovať gymnázium v celoštátnom kole, ktoré bude

trvať dva dni a bude sa konať 15. – 16. júna 2015 vo Zvolene.

Držíme mu palce!


NOVÉ


NOVÉ

Vážení rodičia,

prijímacie skúšky na Gymnázium Janka Matúšku štvorročné aj osemročné

štúdium sa uskutočnia v rovnaký termín.

1.kolo 1.termín prijímacích skúšok (4-ročné aj 8-ročné gymnázium) - 11.5.2015

1.kolo 2.termín prijímacích skúšok (4-ročné aj 8-ročné gymnázium) - 14.5.2015

Prihlášky treba odovzdať riaditeľovi ZŠ do 10.4.2015.

Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na SŠ vrátane 8-ročných gymnázií

do 20.4.2015.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy


NOVÉ

Dňa 10.12.2014 navštívili našu školu prezident SR pán Andrej Kiska a

prezident MR pán János Áder. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti

študentov a pedagógov oboch škôl Gymnázia Janka Matúšku a Gymnázia

Zoltána Kodálya s VJM, ktoré sídlia pod jednou strechou. Návšteva sa

uskutočnila v príjemnej a žičlivej atmosfére a stala sa jedným z najvýz -

namnejších okamihov v živote nášho gymnázia.


NOVÉ

Rada rodičov v spolupráci s riaditeľstvom GJMG pripravuje

14.2.2015 školský rodičovský ples, ktorý sa uskutoční

v jedálni školy od 19,00hod.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

NOVÉ

Dňa 15.1.2015 s zúčastnili študenti, ktorí úspešne reprezentovali

naše gymnázium i Slovenskú republiku v dejepisnej súťaži,

návštevy Senátu ČR.

Boli tam na pozvanie jeho predsedu spolu so študentmi

brnenského gymnázia, ktorí reprezentovali ČR.

Návšteva obsahovala spoločné oficiálne stretnutie so senátormi,

slávnostný obed a prehliadku Senátu ČR. Žiaci si odniesli

množstvo príjemných zážitkov.


NOVÉ

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán

Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky

najväčším stretnutím stredoškolských študentov– historikov

v Českej a Slovenskej republike.

Súťaž sa koná každoročne od roku 1992, zúčastňujú sa jej

trojčlenné študentské tímy, ktoré prezentujú v písomných

testoch svoje vedomosti z histórie.

V tomto ročníku súťažiaci prezentovali svoje vedomosti

o období prvej a druhej Československej republiky, to je

od 28. októbra 1918 do 15. marca 1939.

Záštitu nad súťažou  prebrali najvyšší ústavní činitelia

Českej republiky a Slovenskej republiky.

Súťaže sa  zúčastnili renomovaní historici :  českí historici

prof. PhDr. Jan Rychlík DrSc., doc. Mgr. Jaroslav Šebek PhD.

a významný slovenský historik prof. PhDr. Roman Holec CSc.,

ktorí boli odbornými garantmi tohto ročníka súťaže.

Na finančnom zabezpečení stretnutia mladých historikov sa

okrem mnohých firiem a podnikateľov podieľali aj členovia

vlády ČR, členovia Poslaneckej snemovne a Senátu ČR,

mestské a krajské úrady Českej republiky a v tomto ročníku

sa po prvýkrát finančne zapojili aj predstavitelia vlády

Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady Slovenskej

republiky. Väčšina takto získaných peňazí sa použila na

zakúpenie publikácií s historickou tematikou pre všetkých

účastníkov súťaže. 9. apríla 2014 sa uskutočnili krajské

kolá vo všetkých 22 krajoch ČR a SR, do ktorých sa

prihlásilo celkom 257 gymnázií z obidvoch republík.

Z týchto krajských kôl postúpilo 75 gymnázií, ktoré

sa stretli 20. novembra 2014 na veľkom finále v Chebe.

Našu školu, ktorá sa úspešne prebojovala cez krajské

kolo a postúpila z druhého miesta, čakala náročná úloha.

Tím študentov v zložení Karolína Hirková z 3.B, Jaroslav Jaroš

zo Septimy a Márk Erdélyi z 3.A sa pod vedením Mgr. Rozálie

Csemezovej mesiace zodpovedne pripravoval na reprezentáciu

nielen Gymnázia Janka Matúšku v Galante, ale aj republiky.

Ich snaha a úsilie boli odmenené  najväčšou radosťou  a

úspechom–triumfálnym víťazstvom medzi tímami zo Slovenskej

republiky a 17. miestom medzi všetkými účastníkmi súťaže.

Srdečne blahoželáme!


NOVÉ

Dňa 19.11.2014 boli ocenení študenti u predsedu TTSK

p.T.Mikuša. Za našich študentov bol ocenený J.Jaroš

za výborné výsledky a dosiahnuté ocenenia v mnohých

súťažiach.


NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ


NOVÉ

Gymnázium Janka Matúšku v spolupráci s Gymnáziom Z.Kodálya s VJM

už tradične organizovali športový deň TTSK. Športový deň sa konal

2.10.2014 a zúčastnili sa na ňom školy - poriadajúca škola Gymnázium

Janka Matúšku, Gymnázium Zoltána Kodálya, Stredná odborná škola

technická a Stredná odborná škola obchodu a služieb. Tradične bolo

pozvané i Gymnázium z Mikulova v ČR ale z dôvodu technických príčin

sa nedostavilo.

Študenti súťažili v nasledovných disciplínach:

Disciplíny: Počet študentov
Atletika 60m dievčatá 8
100m chlapci 8
500m dievčatá 8

1000m chlapci 8
Skok do diaľky dievčatá 8
chlapci 8
Štafeta 4x250m dievčatá 16
4x250m chlapci 16
Stolný tenis dievčatá 8
chlapci 8
Tenis dievčatá 4
chlapci 4
Volejbal dievčatá 48
Futsal chlapci 40

SPOLU: 192

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy

 

NOVÉ

ÚSPEŠNOSŤ PRIJATIA ŠTUDENTOV NA VYSOKÉ ŠKOLY

Šk. rok 2013 / 2014

zameranie

4.A

4.B

oktáva

spolu

technické odbory

informatika

 

3

 

10

 

8

 

21

prírodovedné odbory

učiteľstvo s prírodovedným zameraním

 

1

 

2

 

3

 

6

ekonomické odbory

 

 

3

 

 

 

3

filozofické a humanitné odbory

učiteľstvo s humanitným zameraním

masmediálne štúdiá, sociálna práca

 

1

 

4

 

7

 

12

právo

hospodárska politika

 

1

 

1

 

4

 

6

Akadémia ozbrojených síl

 

 

 

 

1

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita

potravinové zdroje

 

1

 

1

 

2

4

zdravotníctvo

 

 

 

1

 

1

 

2

farmácia

 

 

 

1

 

1

pedagogické fakulty

učiteľstvo pre materské školy, šport

 

1

 

2

 

2

5

Fakulta telesnej výchovy a športu

 

 

1

 

 

1

CELKOVÉ  VYHODNOTENIE

 

4.A

4.B

oktáva

spolu

počet žiakov - maturantov

17

23

29

69

počet prijatých

12

22

28

62

celková úspešnosť

71%

96%

97%

90%

z počtu prijatých nastúpili na súkromné vysoké školy

 

1

 

1

 

1

3

z počtu prijatých nastúpili na vysoké školy v Českej republike

 

 

1

 

1

 

3

z počtu prijatých nastúpili na vysoké školy v Maďarsku

 

 

 

1

 

1

 

Vypracoval: Mgr. Peter Ferenc

výchovný poradca


NOVÉ

Začiatok školského roka 2014/2015 bude 2.septembra 2014 (utorok)

o 8.00 hod v Aule Gymnázia Janka Matúšku na 1.poschodí pre študentov

1.ročníka a Primy.

Študenti ostatných tried budú mať slávnostné otvorenie školského roka

s triednymi vo svojich triedach.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy


NOVÉ

VYBAVOVANIE POTVRDENÍ A PREUKÁŽOK POČAS PRÁZDNIN:
1.7. - 11.7.2014
18.8. - 28.8:2014

Od 8.00 do 12.00 hod.

 

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy


 

NOVÉ

Zápis prijatých žiakov štvorročného i osemročného štúdia

sa uskutoční dňa 23.5.2014 od 8,00 hod.do 16,00 hod.

na sekretariáte Gymnázia Janka Matúšku.

Žiaci štvorročného štúdia, ktorí neboli prijatí v prvom termíne

a majú záujem o štúdium na našej škole, je potrebné aby sa

ich zákonný zástupca voči rozhodnutiu riaditeľa školy odvolal.

Po posúdení odvolania môže prísť (vzhľadom na nedostatočný

počet zapísaných žiakov) k zmene rozhodnutia a k prijatiu žiaka

na štúdium.

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy

NOVÉ

Výsledková listina z prijímacích skúšok do prvého ročníka

štvorročného gymnaziálneho štúdia.

vysledky_4R

 

NOVÉ

Výsledková listina z prijímacích skúšok do Prímy osemročného

gymnaziálneho štúdia.

vysledky_8r

NOVÉ

Dňa 25.4.2014 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili koncertu vážnej hudby v rímskokatolíckom kostole Sv. Štefana Kráľa. Vystúpil spevokol GAUDIUM z nášho partnerského Gymnázia z Mikulova z Českej republiky. Fotogaléria

NOVÉ

UPOZORNENIE!

Rodičia študentov v štvrtom ročníku a v Oktáve si môžu pozrieť časový

rozpis ústnych maturitných skúšok na internetovej žiackej knižke svojho

dieťaťa.

NOVÉ

Kritériá pre prijatie žiakov na osemročné a štvorročné

štúdium na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante.
Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

NOVÉ

Deň narcisov 2014

Dňa 11.4.2014 sa naša škola opäť zapojila do projektu Ligy proti

rakovine zbierky Deň narcisov. Počas jediného dňa vyrážajú do ulíc

miest a obcí dobrovoľníci a aj študenti našej školy s pokladničkami,

aby mala verejnosť možnosť vhodiť do ne ľubovoľný príspevok a

mohla sa tak pridať k veľkej rodine ľudí podporujúcich túto ušlachtilú

vec. Naše gymnázium je účastníkom projektu od samého začiatku

organizovania zbierok.

Symbolom Dňa narcisov je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý

si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom

vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

Naši študenti vyzbierali tento rok 1 547,42€, ktoré boli poukázané

na účet Ligy proti rakovine.


NOVÉ

Graffiti trochu inak...

Na časti prízemia nášho gymnázia vznikla netradičná maľba

technikou graffiti mladého umelca.

Zobrazuje slovanských vierozvestcov sv. Konštantína a Metoda.

Spolu s logom nášho gymnázia vytvárajú modernú kompozíciu.

Maľbou sme chceli poukázať na to, že táto technika sa dá

využiť aj zaujímavým spôsobom. Na celom svete vznikajú

spolky mladých umelcov, ktorí stvárňujú realitu pomocou

graffiti. Maľba sa stretla s pozitívnym ohlasom medzi študentmi

a pedagógmi. Predpokladáme, že toto umelecké dielo nie je

posledné na našej škole.


NOVÉ Študenti našej školy sa 19.3.2014 o 10,00 hod zúčastnia

historicko-divadelného predstavenia spoločnosti VIA HISTORICA.

Vstupné 2€ na študenta.


NOVÉ Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

 

 

NOVÉ Milí rodičia a priatelia školy,

dovoľte mi osloviť Vás v súvislosti s možnosťou poukázania sumy

do výšky 2% zaplatenej dane. Budeme veľmi radi, ak poukážete

tieto finančné prostriedky na účet Rodičovského združenia pri

Gymnáziu Janka Matúšku v Galante a pomôžete tak nielen škole,

ale predovšetkým jej študentom, Vašim deťom.

Ďakujeme za Vašu ústretovosť a ochotu pomôcť.

________________________S úctou

________________________PaedDr.Peter Černý

________________________riaditeľ školy

 

NOVÉ Suma 230, získaná za predané perníky na vianočných trhoch,

bola vložená do fondu na záchranu Neogotického kaštiela v Galante.

 


 

NOVÉ ÚSPEŠNOSŤ PRIJATIA ŠTUDENTOV GYMNÁZIA JANKA MATÚŠKU V GALANTE NA VYSOKÉ ŠKOLY Šk. rok 2012 / 2013
NÁJDETE TU: ÚSPEŠNOSŤ PRIJATIA

NOVÉ Športový deň TTSK - 3.10.2013
Zúčastnia sa všetky stredné školy z mesta Galanta a takisto budú súťažiť študenti z nášho partnerského gymnázia z Mikulova z Českej Republiky.

Začiatok školského roka 2013/2014
Pondelok 2.9.2013

 

____________________________________________________________________________________

.

.

.

Stránka je optimalizovaná pre prehliadač Google Chrome. Prevziať ho zadarmo môžete tu.

 

NTA2OGEzNm