Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,50 - 10,35

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40


O ŠKOLE
O škole

 

Naše gymnázium

Počet absolventov nášho gymnázia od roku 1946 do r.2013 je 4743.

V školskom roku 2014/2015 študuje na škole 333 študentov. Z tohto počtu

je osem tried štvorročného štúdia a sedem tried osemročného štúdia.

Štvorročné štúdium - 165 študentov.

Osemročné štúdium - 168 študentov.

Na gymnáziu vyučuje 29 interných pracovníkov a 2 externí pracovníci.

V školskom roku 2014/2015 máme otvorené jednu triedu osemročného

štúdia a dve triedy štvorročného štúdia.

Trieda 8-ročného štúdia - robíme prijímacie skúšky

Do tried 4-ročného štúdia - robíme prijímacie skúšky

Štvorročné štúdium je určené pre absolventov ZŠ a je organizované

podľa učebného plánu so všeobecným zameraním.

Dôležité postavenie v študijnom programe majú voliteľné predmety v treťom

a vo štvrtom ročníku. Študenti majú možnosť vybrať si zo širokej ponuky

seminárov a cvičení. Tieto im pomôžu získať vedomosti potrebné pre úspešné

vykonanie maturitnej skúšky i zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké školy.

Vyučujeme tieto semináre:

Konverzácia v anglickom, nemeckom a talianskom jazyku, spoločenskovedný

seminár, dejepisný seminár, seminár z matematiky, seminár z chémie, seminár

z fyziky, seminár z biológie, seminár z geografie, seminár z informatiky a literárny

seminár.

Cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk, taliansky jazyk.

Súčasťou učebného plánu v prvých dvoch ročníkoch je aj alternatívne vyučovanie

etickej a náboženskej výchovy. Rozdelenie žiakov do tried podľa zamerania

zohľadňuje záujem žiakov a možnosti školy.

Osemročné štúdium je zamerané na vyučovanie biológie a chémie.

Daný typ štúdia umožňuje nadaným žiakom už po ukončení piateho ročníka

základnej školy a po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok študovať na škole,

ktorá im poskytne úplné všeobecné stredné vzdelanie.

Uvedené zameranie však umožňuje dosiahnuť potrebný štandard aj v ostatných

spoločenskovedných a prírodovedných predmetoch a absolventi tak môžu študovať

na ktorejkoľvek vysokej škole, či uplatniť sa úspešne v praxi.

Školské a mimoškolské aktivity

V oblasti záujmových aktivít zohrávali dôležitú úlohu aktivity vyplývajúce

zo vzdelávacích poukazov.

Významné umiestnenia našich študentov v rôznych súťažiach

v školskom roku 2013/2014:

Celoslovenská súťaž Astronomický korešpondenčný seminár

-1.miesto Jaroslav Jaroš (Sexta)

Krajskékolo astronomickej súťaže "Čo vieš o hviezdach"

- III.kategória: 1.miesto - Jaroslav Jaroš (Sexta)

2.miesto - Roman Majo (I.B)

Celoslovenské kolo astronomickej súťaže"Čo vieš o hviezdach"

- III.kategória: 5.miesto - Jaroslav Jaroš (Sexta)

Olympiáda v anglickom jazyku

-okresné kolo: 3.miesto - Tomáš Adamec (II.A)

1.miesto - David Loffay (Oktáva)

-krajské kolo: 3.miesto - David Loffay (Oktáva)

Olympiáda v nemeckom jazyku

- okresné kolo: 1.miesto - Martin Šabík (Sexta)

- krajské kolo: 6.miesto - Martin Šabík (Sexta)

Olympiáda z geografie

-okresné kolo: 2.miesto - Roman Bujdák (Kvarta)

3.miesto - Lucia Ilavská (Prima)

-krajské kolo: 2.miesto - Radovan Forro (I.B)

Olympiáda zo sloveského jazyka a literatúry

-okresné kolo: 2.miesto - Laura Barcziová (Kvarta)

- krajské kolo: 3.miesto - Helena Sisková (Sexta)

Prednes slovenskej povesti Šaliansky Maťko

- okresné kolo: 1.miesto - Lucia Sobolová (Prima)

Dejepisná olympiáda

-okresné kolo: 1.miesto - Simona Wolfová (Kvarta)

3.miesto - Denis Práznovský (Prima)

Medzinárodná súťaž o právach občanov EÚ

(Competing trough rights) v Budapešti

- 4.miesto - Viktória Katonová (Septima)

- Denis Burián (Septima)

- Peter Valkár (Septima)

- Martina Jambrichová (Septima)

- Alexandra Bendeová (Septima)

- Gabriela Nagyová (Septima)

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR 2014

-krajské kolo: - 2.miesto a postup na medzinárodné finále do Chebu

- Jaroslav Jaroš (Sexta)

- Karolína Hirková (II.B)

-Márk Erdélyi (II.A)

Fyzikálna olympiáda

-krajské kolo: -2.miesto - Jaroslav Jaroš (Sexta)

Medzinárodná súťaž N-trophy

-krajské kolo: - 5.miesto - Tomáš Adamec (II.A)

- Adam Baver (II.A)

- Márk Erdélyi (II.A)

Matematická Olympiáda

-Krajské kolo: - 2.miesto - Laura Barcziová (Kvarta)

-úspešný riešiteľ - Adam Bujdák (Kvarta)

Pytagoriáda

obvodné kolo: - 1.miesto - Adam Bujdák (Sekunda)

úspešný riešiteľ v okresnom kole

Matematická olympiáda PANGEA

-Krajské kolo: - 2.miesto -Laura Barcziová (Kvarta)

Medzinárodná súťaž Matematický klokan

-úspešný riešiteľ a najlepší riešiteľ v škole - Marek Jaroš (Kvarta)

- Súťaž Mladý zdravotník - okresné kolo - 1.miesto

Adam Vavrík (Kvarta)

Patrícia Kubíková (Kvarta)

Simona Wolfová (Kvarta)

Lucia Frantová (Kvarta)

Katarína Frantová (Kvarta)

 

Okrem týchto umiestnení sa naši študenti zúčastnili nasledovných súťaží a

úspešne reprezentovali našu školuz

-Celoslovenská súťaž Matematický náboj

Samuel Urban (Sexta)

Jaroslav Jaroš (Sexta)

Marek Jaroš (Sexta)

Michal Jankovič (Sexta)

Roman Bujdák (Kvarta)

-Celoslovenská súťaž Fyzikálny náboj

Samuel Urban (Sexta)

Jaroslav Jaroš (Sexta)

Marek Jaroš (Sexta)

Peter Lehocký (Sexta)

Martin Šabík (Sexta)

-Celoslovenská súťaž EXPERT -geniality show 2013/2014

Jaroslav Jaroš (Sexta) - 29.miesto na Slovensko v oblastiach

Spoločnosť kedysi a dnes a Svetobežník

-Čaro slova -okresné kolo

Laura Barcziová(Kvarta), Saša Kozmerová(Sekunda)

-Súťaž Mladý Európan - regionálne kolo

Denis Burián (Septima)

Alexandra Bendeová (Septima)

Martina Jambrichová (Septima)

Športové súťaže

- Majstrovstvá okresu SASŠ v cezpoľnom behu – 25.9.2013

kategória: žiaci – 2.miesto

žiačky – 3.miesto

študenti – 1.miesto – postup na majstrovstvá kraja

študentky – postup na majstrovstvá kraja

- Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu – 2.10.2013

študenti – 5.miesto

- Športový deň TTSK – 3.10.2013

volejbal – dievčatá – 1.miesto

sálový futbal – 3.miesto

tenis – 2.miesto

atletika – 1.miesto 3x; 2.miesto 2x; 3.miesto 1x

plávanie – 2.miesto 4x; 3.miesto 1x

stolný tenis – dievčatá – 1.miesto

- chlapci – 4.miesto

celkové bodovanie –  chlapci – 2.miesto

dievčatá – 2.miesto

- Majstrovstvá okresu v stolnom tenise SŠ – 22.10.2013

študenti – 2.miesto

študentky – 1.miesto – postup na majstrovstvá kraja

- Majstrovstvá okresu vo futsale SŠ – 28.11.2013

bez umiestnenia – 3.miesto v skupine

- Majstrovstvá okresu vo volejbale ZŠ – 21.1.2014

žiačky – 2.miesto

- Majstrovstvá okresu vo volejbale ZŠ – 23.1.2014

žiaci – 5.miesto

- Majstrovstvá okresu vo florbale SŠ – 7.2.2014

študenti – 1.miesto – postup na majstrovstvá kraja

- Majstrovstvá okresu vo florbale SŠ

študentky – 1.miesto – postup na majstrovstvá kraja

- Majstrovstvá okresu vo florbale ZŠ – 21.2.2014

starší žiaci – 10.-11.miesto

- Majstrovstvá kraja v stolnom tenise SŠ – 5.3.2014

študentky – 4.miesto

- Majstrovstvá okresu vo florbale ZŠ – 7.3.2014

mladší žiaci – 5.miesto

- Majstrovstvá kraja vo florbale SŠ – 10.3.2014

študenti – 4.miesto

- Majstrovstvá kraja vo florbale SŠ – 11.3.2014

študentky – 6.-7.miesto

- Majstrovstvá okresu vo volejbale SŠ – 1.4.2014

študentky – 1.miesto – postup na župnú olympiádu

- Majstrovstvá okresu vo volejbale SŠ – 1.4.2014

študenti – 1.miesto – postup na župnú olympiádu

- Majstrovstvá okresu vo veľkom futbale SŠ – 15.4.2014

študenti – 3.miesto

- Majstrovstvá obvodu v malom futbale ZŠ – 16.4.2014

žiaci – 5.miesto

- Župná olympiáda – 29.-30.4.2014

volejbal SŠ – študenti – 1.miesto – postup na Majstrovstvá SR

volejbal SŠ – študentky – 3.miesto

- Majstrovstvá Slovenskej republiky vo volejbale SŠ – 6.-7.5.2014

študenti – 5.miesto

- Midicoolvoley ZŠ

staršie žiačky – obvodné kolo – 1.-2.miesto

Účasť na iných súťažiach

- Volejbalový turnaj ZŠ MIX – ZŠ Štefánikova Galanta – 29.10.2013

3.miesto

- Memoriál Pavla Demitru Hlohovec – 25.11.2013

florbal SŠ – 3.miesto

- Medzinárodná športová súťaž – SOŠT Galanta – 15.-16.5.2014

futbal – 3.miesto

stolný tenis – 1.miesto

tenis – 2.miesto

atletiky, halové veslovanie, šplh

celkové poradie – 3.miesto

- Športový deň – Mikulov, ČR – 27.5.2014

prehadzovaná – 2.miesto

volejbal – 1.miesto

florbal – 6.miesto

futbal – 3.miesto

Branno-športové súťaže

- Súťaž mladých záchranárov CO ZŠ – 29.4.2014

obvodné kolo – 1.miesto – postup na krajské kolo

- Súťaž mladých záchranárov CO ZŠ – 21.5.2014

krajské kolo – 5.miesto

- Okresná súťaž mladých zdravotníkov

1.miesto


NmE4MDNk