Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,50 - 10,35

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40


» Pre uchádzačov o štúdium
Prijímacie kritériá pre uchádzačov o štúdium

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2013/2014

Študijný odbor – zameranie: 79 02 J - gymnázium

 

Riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante v zmysle zákonov NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) a po prerokovaní pedagogickou radou stanovuje kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia pre školský rok 2013/2014 nasledovne:

 

V školskom roku 2013/2014 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, spolu 56 žiakov. Prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 13.mája 2013 a dňa 16.mája 2013 v druhom termíne v priestoroch Gymnázia Janka Matúšku v Galante.

 

1) Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ zo slovenského jazyka a matematiky dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % bude prijatý bez prijímacej skúšky – čo preukáže potvrdením o dosiahnutých výsledkoch vydanom MŠVVaŠ SR.

2) O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu získaných bodov za:

Študijné výsledky - prospech na ZŠ:

Do úvahy sa berú koncoročné známky zo 6. - 8. ročníka a polročné z 9. ročníka ZŠ z týchto predmetov: slovenský jazyk, cudzí jazyk (ak žiak navštevuje 2 cudzie jazyky, potom sa započítava jazyk, ktorý sa vyučuje v celom sledovanom období), dejepis, zemepis, matematika, fyzika, chémia, prírodopis. Žiak získava bodové ohodnotenie nasledovne:

 

Súčet známok

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 atď.

Počet bodov

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51 atď.

 

Za výsledky Testovanie 9 - 2013:

Žiak získava bodové ohodnotenie podľa výsledkov Testovania 9 - t.j.

-          za slovenský jazyk - maximálne 100 bodov

-          za matematiku - maximálne 100 bodov

 

Za výsledky dosiahnuté v predmetových olympiádach:

Do úvahy sa berú výsledky dosiahnuté v školskom roku 2011/2012 a 2012/2013 v predmetoch Sj, Cj, M, F, Ch, Pr, Z v okresnom kole (alebo v regionálnom kole, ktoré je na úrovni okresného kola), krajskom kole alebo v celoslovenskom kole.

Započítava sa jedno umiestnenie, v ktorom žiak získal najviac bodov. Originál dokladu o umiestnení alebo kópiu potvrdenú riaditeľom školy predloží zákonný zástupca s prihláškou do 20.04.2013. Potvrdenia zo ZŠ sa nebudú brať do úvahy.

Spôsob bodovania                              Okres              Kraj                 Slovensko

1. miesto        5 bodov          10 bodov        20 bodov

2. miesto        4 body            8 bodov          15 bodov

3. miesto        3 body            6 bodov          10 bodov

 

v každom druhu olympiády (slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, olympiády z cudzích jazykov).

 

Na základe uvedených kritérií sa vyhotoví poradie uchádzačov podľa klesajúceho bodového zisku.

Pri rovnosti počtu bodov má prednosť:

a) žiak so ZPS,

b) žiak s lepším výsledkom v Testovaní 9,

c) žiak s lepším výsledkom v Testovaní 9 z matematiky.

Na základe tohto poradia bude prijatých 56 žiakov s najvyšším bodovým ohodnotením.

3) Na písomnej prijímacej skúške môže žiak získať najviac 200 bodov – z toho 100 na skúške zo slovenského jazyka a literatúry a 100 z matematiky.  Písomné skúšky sú 60 minútové. Žiak môže používať len písacie potreby.

 

4) Žiak splnil kritérium prijatia, ak úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky a získal taký celkový súčet bodov podľa týchto kritérií, že vo výsledkovej listine vyhotovenej z oboch skúšobných termínov prvého kola sa umiestnil na 1. až 56. mieste. Žiak nesplnil kritérium prijatia, ak sa v celkovom poradí vo výsledkovej listine umiestnil na 57. mieste alebo na mieste s väčším poradovým číslom.

 

Termíny podania prihlášky:

- do 10. apríla 2013 podá zákonný zástupca prihlášku na SŠ riaditeľovi ZŠ, do ktorej žiak chodí

- do 20. apríla 2013 riaditeľ ZŠ zašle prihlášky na SŠ

 

Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve školy najneskôr dňa 23.mája 2013. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí žiaka a svoj preukaz totožnosti. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť.

 

Kritériá na prijatie uchádzačov na školský rok 2013/2014 boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 25.2.2013

 

V Galante dňa 27.2.2013

 

 

 

PaedDr. Peter Černý

riaditeľ školy

 

 

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka 8-ročného štúdia (Príma)  pre školský rok 2013/2014

Študijný odbor – zameranie: 79 02 J – gymnázium

 

Riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante v zmysle zákonov NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) a po prerokovaní pedagogickou radou stanovuje kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka osemročného gymnaziálneho štúdia pre školský rok 2013/2014 nasledovne:

 

V školskom roku 2013/2014 otvárame jednu triedu osemročného štúdia, spolu 22 žiakov.   Prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 13. mája 2013 a dňa 16. mája 2013 v druhom termíne v priestoroch Gymnázia Janka Matúšku v Galante.

 

1) Všetci prihlásení žiaci 5-ho ročníka ZŠ budú robiť písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky z učiva ZŠ podľa platných osnov.

 

2) O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu získaných bodov za výsledky z prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Pri rovnosti súčtu bodov dostane prednosť žiak, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:

a) Žiak s lepším priemerom známok v predmete slovenský jazyk a literatúra.

b) Žiak s lepším priemerom známok v predmete matematika.

c) Žiak s lepším priemerom známok v predmete prírodopis počas celého štúdia.

Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút, písomná skúška z matematiky trvá 60 minút. Žiak môže používať len písacie potreby.

3) Žiak splnil kritérium prijatia, ak úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky a získal taký celkový súčet bodov podľa týchto kritérií, že vo výsledkovej listine vyhotovenej z oboch skúšobných termínov sa umiestnil na 1. až 22. mieste. Žiak nesplnil kritérium prijatia, ak sa v celkovom poradí vo výsledkovej listine umiestnil na 23. mieste alebo na mieste s väčším poradovým číslom.

4) Študijné výsledky - prospech na ZŠ:

 

Priemer známok bude vypočítaný z nasledovných predmetov:

2. ročník - SJ, Prvouka, M

3. ročník - SJ, Vlastiveda, M, Prírodoveda

4. ročník - SJ, Vlastiveda, M, Prírodoveda

5. ročník - SJ, CJ, M, D, G, B

Žiak získava bodové ohodnotenie nasledovne:

 

Priemer známok:         1 – 1,05           50 bodov

1,06 – 1,10      30 bodov

1,11 – 1,15      10 bodov

nad 1,16          0 bodov

 

Žiak nesmie mať zníženú známku zo správania.

5) Za výsledky dosiahnuté v predmetových olympiádach a súťažiach:

 

Do úvahy sa berú výsledky dosiahnuté v školskom roku 2011/2012 a 2012/2013  v okresnom kole (alebo v regionálnom kole, ktoré je na úrovni okresného kola), krajskom a celoslovenskom kole.

Započítava sa jedno umiestnenie, v ktorom žiak získal najviac bodov. Originál dokladu o umiestnení alebo kópiu potvrdenú riaditeľom školy predloží zákonný zástupca s prihláškou do 20.04.2013.

 

Spôsob bodovania

Umiestnenie

Celoslovenské kolo

Krajské kolo

Okresné kolo

1. miesto

50 bodov

30 bodov

20 bodov

2. miesto

40 bodov

20 bodov

10 bodov

3. miesto

30 bodov

10 bodov

5 bodov

 

6) Za výsledky dosiahnuté v prijímacích skúškach:

 

Slovenský jazyk          maximálne      100 bodov

Matematika                 maximálne     100 bodov

 

7) Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve školy najneskôr dňa 23. mája 2013. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí žiaka a svoj preukaz totožnosti. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť.

 

Kritériá na prijatie uchádzačov na školský rok 2013/2014 boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 25.2.2013

 

V Galante dňa 27.2.2013.

 

 

 

PaedDr.Peter Černý

riaditeľ školy

ZDRkYmI