Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok: Jedálne lístky sú prístupné v novej aplikácii - strava.cz. Bližšie...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40» História školy
Z histórie ...

Z histórie a súčasnosti  nášho gymnázia

 

Čas, náš každodenný spoločník, čas ktorý sa nikdy nezastaví nám pripomína, že už je to šesťdesiatpäť rokov, keď sa prvýkrát začala písať história našej školy, nášho gymnázia.

Najstarší záznam o založení prvej školy v Galante pochádza z roku 1519, ktorý zaznamenal kronikár obce Galanta pán Szekács. Bola to triviálna cirkevná škola. Vyučovalo sa na farskom úrade a učiteľom bol miestny rímsko-katolícky kňaz. Vyučovanie v našom meste sa začalo v budove starej školy na Fučíkovej ulici, v katolíckej škole za rímsko-katolíckym kostolom a v tzv. “ Szentkirályiho dome “. Katolícka škola bola postavená začiatkom 19. storočia. Roku 1892 mala tri učebne, neskôr k nim pribudli ďalšie dve. Po roku 1945 slúžila táto škola  ako štátna národná škola. Zo stredných škôl začalo ako prvé svoju činnosť Gymnázium “ slovenské “ – 1. marca 1946. Prvým riaditeľom Gymnázia v Galante bol Dr. Vojtech Cvengroš.

Po roku 1953 sídlilo gymnázium v budove tzv. “ Kolískovej školy “, ktorá bola postavená v roku 1925 Slovenskou ligou. Neskôr, po spojení s osemročnou  strednou školou, už ako – Jedenásťročná stredná škola, sídlila v novostavbe na Fučíkovej ulici. 17. októbra 1977 sa gymnázium presťahovalo do budovy  na vtedajšej Duklianskej ulici. Sídli tu dodnes spoločne s Gymnáziom Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským.

Počas tohto obdobia prešla naša škola  mnohými zmenami vyvolanými rôznym smerovaním spoločnosti. Okrem už uvedených míľnikov to v ostatnej histórii bolo najmä vyprofilovanie foriem  štúdia. Popri štvorročnom štúdiu, ktoré je určené  pre absolventov ZŠ a je organizované podľa školského vzdelávacieho programu so „všeobecným“ zameraním, sme v školskom roku 1991/1992 otvorili i osemročnú formu štúdia so zameraním na biológiu a chémiu. Daný typ štúdia umožňuje nadaným žiakom už po ukončení štvrtého ročníka základnej školy  a po úspešnom zvládnutí  prijímacích skúšok študovať na škole, ktorá im poskytne úplné všeobecné stredné vzdelanie. Uvedené zameranie však umožňuje dosiahnuť potrebný vedomostný štandard aj v ostatných spoločensko-vedných a prírodovedných predmetoch a absolventi tak môžu študovať na ktorejkoľvek vysokej škole, či uplatniť sa úspešne v praxi. Študenti štvorročného i osemročného typu štúdia majú možnosť vybrať si zo širokej ponuky  seminárov a cvičení. Tieto im pomáhajú získať vedomosti potrebné pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky i zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké školy. V ponuke výučby cudzích jazykov je v súčasnosti na našej škole anglický jazyk, nemecký jazyk a taliansky jazyk.

V školskom roku 2003/2004 študovalo na našom gymnáziu v jeho histórii zatiaľ najviac študentov – 565 v osemnástich triedach. V školskom roku 2010/2011 to je 400 študentov v pätnástich triedach.

Nemožno nespomenúť, že v školskom roku 2004/2005, v mesiaci apríl, nám bol na náš návrh Ministerstvom školstva Slovenskej republiky schválený a prepožičaný čestný názov školy – Gymnázium Janka Matúšku v Galante. Výber čestného názvu školy sme chceli viazať na osobnosť, ktorá výrazným spôsobom reprezentuje našu kultúru. Myslíme si, že podstata gymnaziálneho štúdia spočíva okrem iného aj vo výchove k ľudskosti, humanizmu, tolerancii, ale aj k poznaniu vlastnej histórie. V tom vidíme aj odkaz Janka Matúšku, štúrovského básnika, autora textu našej hymny. Vieme, že požiadať o čestný názov školy a získať ho, neznamená jeho používanie na niekoľko pár rokov, ale zaväzuje nás všetkých, k pozitívnej motivácii a ešte lepším výchovno-vzdelávacím výsledkom.

PaedDr. Peter Černý, riaditeľ školy

YTBkM